top of page

СПЕЛЕОЛОШКО ДРУШТВО ПЕОНИ

ШЕПОТОТ НА ВОДАТА

Најубавите пештери во Македонија

12 НАЈУБАВИ ПЕШТЕРИ

БОЗГУНИ, ЃОНОВИЦА, АЛИЛИЦА, ПЕШНА, МОМИЧЕК, ЛЕДЕНА, ГАЛИШКА, САМОТСКА ДУПКА, УБАВА, КРШТАЛНА, ВРЕЛО

Изработивме брошура 125х215мм во 1000 примероци.

Материјалите се од архивата на Спелеолошкото друштво ПЕОНИ, поддржано од Министерството за култура на Р. Македонија,
2011

ПЕОНИ

Спелеолошко друштво

Пештера Бозгуни - „ПЕШТЕРА НА ЗЛОТО”. Нека не ве заплаши името на пеш­те­рата! Зад него се крие еден сло­жен систем на тесни пештер­ни кана­ли низ чиишто мразови и ис­ториски „теченија“ се создал еден огромен спе­­леобиолошки ре­­зерват во чии­што пазуви се скри­ени пештерни ин­­секти не­поз­нати и за науката. Им­по­з­ант­носта, пак, се огледува во ог­­­­ром­­ниот отвор што ве воведу­ва во и кон внатрешноста на пр­ва­та сала ос­­ветлена од дневната свет­лина, но и го најавува „темни­от дел“ исполнет со мраз и снег – достапен само за спе­леолози­те. Предизвик, зар не?

ЉИЉАЦИ

ДА ГИ ЗАПОЗНАЕМЕ И ЗАШТИТИМЕ

Автор на ова исклучително интересно дело е
г-ѓа Емилија Стојковска од Природонаучниот музеј во Скопје. 

Брошурата е резултат на нејзиното повеќегодишно истражување
на колониите љиљаци во Македонија. 
Изработена е брошура во 500 примероци.

 

Бескрајна благодарност за прекрасната соработка и за сѐ што научивме за овие неверојатни суштества.
2010

НАЈУБАВИТЕ ПЕШТЕРИ

ВО МАКЕДОНИЈА

На земјата македонска, за нејзината убавина,

што не престана да не изненадува и восхитува

секогаш, секаде!

2010

НАЈУБАВИТЕ

пештери во Македонија

ЕДНАШ ОДАМНА ВЕЛАТ, ЗЕМЈАТА ПОЧНАЛА ДА ПЛАЧЕ. 

ОД ЖАЛ ЛИ, ОД РАДОСТ ЛИ, НИКОЈ НЕ ЗНАЕ.

ОД НЕЈЗИНИТЕ СОЛЗИ СЕ СОЗДАЛЕ ПЕШТЕРИТЕ.

bottom of page